LD1709: Nguy cơ mất chân vì không có tiền phẫu thuật