LD1706: Cậu học trò nghèo 2 giờ sáng chở rau đi bán giúp mẹ suốt 5 năm