LD1701: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ mất bố, mẹ liệt giường