LD1694: Gia đình có bốn người, ba thế hệ bị bại liệt, thần kinh