LD16119: Chờ phép màu đến với cháu bé bị đầu to bất thường