Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LD16112: “Nay mai ông đi, tôi biết lấy tiền đâu đưa ông về!”