LD 20081: Người phụ nữ nuôi chồng thực vật suốt nhiều năm

Chồng bà Trần Thị Là. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Chồng bà Trần Thị Là. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Chồng bà Trần Thị Là. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Lên top