LD 1685: “Bà ơi chân bà có ngón sao chân con không có ngón…”