Quỹ TLV Lao Động:

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa Khe Sanh cho gia đình Kăn Xoang

Đoàn viên thanh niên ở xã A Xing ủng hỗ ngày công đúc bờ lô xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Kăn Xoang. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn viên thanh niên ở xã A Xing ủng hỗ ngày công đúc bờ lô xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Kăn Xoang. Ảnh: Hưng Thơ.
Đoàn viên thanh niên ở xã A Xing ủng hỗ ngày công đúc bờ lô xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình Kăn Xoang. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top