Hỗ trợ khẩn cấp 120 triệu đồng cho các hộ dân tại Nha Trang bị hỏa hoạn