Hỗ trợ bóng đèn cho nhân dân bị thiệt hại nặng do bão tại Khánh Hòa