Công ty Điện lực Đà Nẵng ủng hộ 20 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung