Công đoàn Y tế Việt Nam ủng hộ 150 triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt