Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tiền hỗ trợ cho đồng bào miền Trung
Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tiền hỗ trợ cho đồng bào miền Trung
Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tiền hỗ trợ cho đồng bào miền Trung
Lên top