Chuyển gần 43 triệu đồng tới các cảnh đời khó khăn