Chương trình Tấm lưới nghĩa tình:

Chia sẻ với ngư dân nghiệp đoàn vùng lũ Phú Yên