(CẬP NHẬT LIÊN TỤC) Danh sách ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do lũ lụt