Ấm tình người những suất quà đến bà con vùng sạt lở Nam Trà My