Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

28 năm nước mắt mẹ vẫn rơi...