10.000 cán bộ, nhân viên Tập đoàn TTC chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung