Phân loại nợ theo thông tư 02: Nên chăng hoãn lại?