Xuống cấp đạo đức

Bộ trưởng Thiện không kham nổi đạo đức xuống cấp

LÊ THANH PHONG |

“Từ trước đến nay, cứ nói đến đạo đức là các cơ quan nói đã giao cho ngành Văn hoá rồi. Với tư tưởng như thế, cứ vứt ra và bảo “đó là việc của các anh, hãy làm đi”, như vậy vấn đề xuống cấp đạo đức này còn chưa khắc phục được.