Xuân Di Lặc

Tại sao ngày Tết cổ truyền còn được gọi là xuân Di Lặc?

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngày Tết cổ truyền của dân tộc còn được gọi là Xuân Di Lặc. Vậy tại sao mùa xuân trong đạo Phật được gọi là Xuân Di Lặc và Xuân Di Lặc có mặt tại Việt Nam từ khi nào?