Xây dựng hệ thống pháp luật

Yêu cầu sắp xếp lại các cơ sở đào tạo luật không đủ uy tín, chất lượng

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án kiểm soát chất lượng đào tạo, rà soát, đánh giá, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo luật không đủ uy tín, chất lượng.