Viforest

Việt Nam tăng nguồn gỗ hợp pháp để xuất khẩu an toàn, bền vững

Vũ Long |

Việt Nam quyết tâm thực hiện các cam kết sử dụng gỗ hợp pháp theo các Hiệp định đã ký với châu Âu và Mỹ.

Lâm nghiệp luôn dẫn đầu về xuất siêu, lập kỷ lục mới năm 2021

Vũ Long |

Nhiều năm gần đây, lâm nghiệp luôn dẫn đầu ngành nông nghiệp về xuất siêu với giá trị cao; từ năm 2019, kim ngạch xuất khẩu gỗ luôn vượt trên 10 tỉ USD.