Vệ sinh an toàn lao động

Chưa đến 6% doanh nghiệp báo cáo về tình hình tai nạn lao động

HOA LÊ |

Theo báo cáo tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2017 của Bộ LĐTBXH, tỉ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về tại nạn lao động rất thấp chưa nghiêm, chưa đầy đủ. Vì vậy, việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.