UBND huyện Thiệu Hóa

Những chiếc ổ khóa được sinh ra từ tư duy bảo thủ và lạc hậu

Lê Thanh Phong |

Gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú được vận động và đồng ý cho chính quyền địa phương khoá cổng nhà để phòng dịch COVID-19. Những chiếc ổ khóa này được xem là sáng kiến phòng dịch, nhưng thực chất là biểu hiện của tư duy bảo thủ và lạc hậu.