Tỷ giá USD chợ đen

Tỷ giá Yên Nhật, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 1.4

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.380 - 25.460 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2233 - 2234 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 79,00 - 81,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá Yên Nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 31.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.380 - 25.460 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2233 - 2234 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 79,00 - 81,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá USD/VND, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 30.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.380 - 25.460 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2233 - 2234 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 79,00 - 81,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD/VND, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 29.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.415 - 25.495 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2233 - 2234 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 79,40 - 81,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 28.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.450 - 25.580 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2194,70 - 2195,70 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 78,90 - 80,92 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 27.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.500 - 25.600 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2178,30 - 2179,30 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 78,30 - 80,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá Yên, Euro, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 26.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.490 - 25.590 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2174,90 - 2175,90 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 77,90 - 79,92 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá USD/VND, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 25.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.470 - 25.550 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2164,50 - 2165,50 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 78,00 - 80,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá hối đoái, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 24.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.470 - 25.550 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2164,50 - 2165,50 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 78,00 - 80,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 22.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.511 - 25.591 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2205,10 - 2206,10 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 78,80 - 80,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái chốt phiên 21.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.511 - 25.591 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2205,10 - 2206,10 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 78,80 - 80,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá Yên Nhật, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 17.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.480 - 25.560 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2159,90 - 2160,90 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 79,70 - 81,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá Yên Nhật, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 16.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.480 - 25.560 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2159,90 - 2160,90 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 79,70 - 81,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỷ giá Yên Nhật, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 15.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.360 - 25.440 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2159,90 - 2160,90 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 79,50 - 81,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Tỷ giá Yên Nhật, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD chợ đen hôm nay 14.3

TRÀ MY |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 25.320 - 25.550 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 2171,50 - 2172,50 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 78,20 - 80,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)