Tuyên truyền chính sách của Đảng

95% đoàn viên được nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng

Hà Anh |

Tuyên Quang - Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên.