Từ chối cấp sổ đỏ

Hình thức khiếu nại khi bị từ chối cấp sổ đỏ

Nguyễn Đức (T/H) |

Căn cứ Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, việc khiếu nại quyết định, hành vi chậm cấp, từ chối cấp sổ đỏ được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Từ chối cấp sổ đỏ phải trả lời bằng văn bản

Trang Thiều (T/H) |

Việc từ chối cấp sổ đỏ phải trả lời bằng văn bản rất quan trọng vì sẽ giúp người dân biết cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng pháp luật hay không.

Cách xử lý khi bị từ chối cấp sổ đỏ

Trang Thiều (T/H) |

Khi nhận được văn bản từ chối cấp sổ đỏ thì người dân nên xem xét căn cứ từ chối có đúng quy định không, nếu không đúng thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện.