Trưng dụng đất

4 điều người dân cần biết về trưng dụng đất

Kim Nhung (T/H) |

Trưng dụng đất là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của các chủ thể sử dụng đất trong trường hợp thật cần thiết. 

5 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục trưng dụng đất

Kim Nhung (T/H) |

Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, khẩn cấp,...

Bồi thường thiệt hại khi trưng dụng đất được thực hiện thế nào?

Kim Nhung |

Trưng dụng đất là gì? Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được thực hiện như thế nào?