trên 31 tỉ đồng

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng thu kinh phí công đoàn đạt trên 31 tỉ đồng

Bàn Thương |

Năm 2019, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn.