Tôn vinh 104 điển hình tiên tiến

Công đoàn Giao thông Vận tải VN tôn vinh 104 điển hình tiên tiến

Hà Anh |

Trong 5 năm qua (2016-2020), thông qua các cuộc phát động thi đua của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, nhiều đơn vị đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ CNVCLĐ chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị.