Tổ trưởng tổ dân phố

Trắc nghiệm: Tìm hiểu phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Lan Phương |

Mức phụ cấp cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được tăng theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP. Bài trắc nghiệm của Báo Lao Động sẽ cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về mức điều chỉnh này.

Người điều hành hoạt động của thôn khi trưởng thôn bị cho thôi làm

Thục Quyên (T/H) |

Trưởng thôn có thể bị cho thôi làm trong một số trường hợp theo quy định. Vậy trong thời gian Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố bị cho thôi làm thì ai có trách nhiệm điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố?

Đề xuất quy định 7 nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố

Hoàng Quang |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trong đó, có quy định về 7 nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới nhất

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đó có các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Quy định về tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố

Hoàng Quang |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14.8.2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, có quy định về tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố.

Không phải đảng viên có được bầu làm trưởng thôn không?

Minh Hương |

Bạn đọc Ngọc Nhi (Hoà Bình) hỏi: Tiêu chí để được bầu làm trưởng thôn có yêu cầu phải là đảng viên không?

Trường hợp Ủy ban nhân dân xã được quyết định cử Trưởng thôn lâm thời

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Hải Hà hỏi: Trường hợp nào Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới?

Quy trình bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

LƯƠNG HẠNH |

Quy trình bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo Điều 11 Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng thôn

LƯƠNG HẠNH |

Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV nêu rõ quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng thôn.

Quy trình miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

LƯƠNG HẠNH |

Việc miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện theo quy định của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.

Quy định chi tiết để lựa chọn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Quang Huy hỏi: Tiêu chuẩn lựa chọn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được quy định chi tiết như thế nào?

Tỉ lệ phiếu bầu để được trúng cử trưởng thôn

Quế Chi (T/H) |

Tỉ lệ phiếu bầu để trúng cử trưởng thôn được quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 8 hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.

Hình thức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Quế Chi |

Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN quy định về việc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố như sau:

Tiêu chuẩn về độ tuổi để trở thành trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Quế Chi (T/H) |

Tiêu chuẩn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố được quy định tại Điều 11 Thông tư 04/2012/TT-BNV.

Nhiệm kỳ của trưởng thôn là 2,5 năm hoặc 5 năm

Quế Chi (T/H) |

Nhiệm kỳ của trưởng thôn quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 04/2012/TT-BNV, được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BNV như sau: