Thời đại Hồ Chí Minh

Công bố tác phẩm đoạt giải đặc biệt Giải báo chí Quốc gia năm 2020

Phạm Đông |

Trong số 150 tác phẩm vào chung khảo, tác phẩm Việt Nam – Thời đại Hồ Chí Minh, Biên niên sử truyền hình đã được Hội đồng Giải báo chí Quốc gia chấm giải đặc biệt.