Thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp

Người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm

QUỲNH CHI |

Đây là nội dung có trong Nghị quyết 105/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.