Thêm ngày nghỉ được nhận lương

Các chính sách tiền lương thay đổi ra sao từ năm 2021?

ANH THƯ |

Từ 1.1.2021, Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, nhiều chính sách tiền lương thay đổi được áp dụng.