tạp chí khoa học

Những tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020.