Tăng ô tô xe máy

Việt Nam trước thách thức từ việc gia tăng ôtô, xe máy

M.Q |

Cả nước hiện có 3,7 triệu ôtô và 57 triệu xe máy đã đăng ký, mỗi ngày lại có thêm 850 ôtô và 9.000 xe máy đăng kí mới khiến thách thức về giao thông tại Việt Nam là rất lớn.