Sở Giao thông Vận tải Yên Bái

Yên Bái sử dụng mã QR-CODE cho các phương tiện vận tải

Văn Đức |

Sở Giao thông Vận tải Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu các phương tiện vận tải sử dụng mã QR - CODE để khai báo y tế khi ra vào địa phương.