Quy định về tiền lương tối thiểu

Người lao động có được tăng lương hằng năm?

QUANG MINH |

Tiền lương là một trong những nội dung quan trọng trong hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp.