Quy định về nghỉ hưu

Nghỉ hưu sớm trong năm 2022 được hưởng lương hưu thế nào?

Quế Chi (T/H) |

Hiện nay, nhiều lao động có mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi. Nếu về hưu trước tuổi trong năm 2022, người lao động được hưởng lương hưu thế nào?