Quy định về giờ làm việc

Thêm quy định về giờ làm việc của người lao động từ năm 2021

Minh Phương |

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021 quy định nhiều điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc của người lao động.