Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Sắp tới không còn quy định về Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Phương Minh |

Từ ngày 1.1.2023 sẽ không còn quy định về Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm khi Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực.

Đánh giá hiệu quả, tác động của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ có ý kiến chính thức về việc duy trì Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Nêu rõ sự cần thiết phải duy trì quỹ, hiệu quả sử dụng quỹ thời gian qua, đánh giá kỹ tác động đối với các đối tượng liên quan.

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm chỉ đề dành chi cho người lao động

Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng vẫn nên giữ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm để chia sẻ với người đóng, mua bảo hiểm. Nếu lo về gánh nặng cho doanh nghiệp thì có thể giảm xuống từ 6-10 lần nhưng cần phải duy trì quỹ. Mục đích quỹ này chỉ chi cho người lao động chứ không dùng cho việc khác.