Quản lý Căn cước công dân (CCCD)

Chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1.7.2021

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung trong Công văn số 4011/VPCP-KSTT ngày 16.6.2021 Văn phòng Chính phủ vừa ban hành về việc thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD)