Phim về gia đình

Vì sao phim về gia đình ngày càng nhiều bi kịch?

Hải Ngọc |

Có thể thấy, phim truyền hình Việt Nam hiện nay chủ yếu tập trung khai thác bi kịch trong gia đình.