PGS.TS Nguyễn Văn Bạo

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo của dân tộc

Vương Trần |

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo, đồng thời là một đóng góp của văn hóa Việt Nam đương đại vào kho tàng văn hóa chung của nhân loại.