OneWay marathon

Khởi động giải chạy thường niên cấp Quốc gia "OneWay marathon"

AN NGUYÊN |

Ngoài mục đích phát triển thể thao quần chúng, giải chạy thường niên cấp Quốc gia "OneWay marathon" sẽ gây quỹ để hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước.