Nhiệm kỳ Ban thanh tra nhân dân

Công đoàn Cơ quan Bộ NN và PTNT đẩy mạnh phòng chống tham nhũng

Hải Anh |

Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN và PTNT) vừa tổ chức tổng kết công tác Công đoàn Cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2016-2021 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022- 2023. Một trong số nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2023 là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.