Nhân lực không tuổi

Miền Trung: Nguồn nhân lực “không tuổi” đang bị lãng phí

Hoàng Văn Minh |

Nguồn nhân lực “không tuổi” ở miền Trung đang bị lãng phí bởi thiếu cơ chế và “hệ sinh thái” để tận dụng chất xám và kinh nghiệm của những đối tượng này.